VIP карти

Притежателите на VIP карти използват следните привилегии през целия театрален сезон:

• 5 посещения с 50 % отстъпка на 2 билета в поясите от 16, 18, 20 и 24 лв.
• Постоянни привилегии:

24 лв. > 20 лв.

20 лв. > 18 лв.                                               
18 лв. > 16 лв.
16 лв. > 14 лв.
12 лв. > 10 лв.
• Картата е валидна за двама човека

• Картата е валидна за всички представления от собствената продукция за сезон 2015/2016 само на сцените на Драматичен театър – Пловдив (и на Дом на културата "Борис Христов")

• Намаленията на зрителската VIP карта не важат в комбинация с други намаления на театъра

Изключителен продуцент и разпространител:
DH Group
 Информация относно VIP картата за театър можете да получите на тел.: 0878 766 645 и на e-mail: dh_news2003@yahoo.com
Цена на картата: 25 лв.

Картите можете да закупите от мобилните дистрибутори на DH Group или на касата на театъра.

Театърът си запазва правото за промени в цените!


 

ПЪЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТОМБОЛА

"СПЕЧЕЛЕТЕ ПРОПУСК ЗА ДВАМА ЗА ЮБИЛЕЙНОТО 20-ТО ИЗДАНИЕ НА ЕМТФ "СЦЕНА НА КРЪСТОПЪТ"

 

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

 

1. Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“- гр. Пловдив, ул. „Княз Ал. I Батенберг“ 38, ЕИК 000455489

 

II. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА

 

2. От 15 септември 2015 г. до 20 юни 2016 г. включително.

 

III. УЧАСТНИЦИ В ТОМБОЛАТА

 

3. Участието в томболата е обвързано с покупка.

4. В томболата могат да участват всички лица, навършили 18 години, които в периода на томболата са закупили VIP карта за театър, както и най-малко по един билет от всички нови заглавия на театъра, чиято премиера се е състояла през сезон 2015/2016.

5. В томболата нямат право да участват служители на Организатора и наети от същия лица, както и членовете на техните семейства.

 

IV. НАГРАДA

 

6. Ще бъде изтеглена една награда от томболата – пропуск за двама за юбилейното 20-то издание на Есенен международен театрален фестивал "Сцена на кръстопът" 2016, при следните условия:

6.1. Пропускът важи за 5 (пет) постановки от програмата на 20-тото издание на фестивала;

6.2. Печелившият избира петте заглавия, които желае да посети, и предварително заявява своето желание към театъра на имейл dtp@dtp.bg или лично в административната сграда на театъра на ул. "Княз Александър I" 38 в срок до 01.09.2016 г.

6.3. Театърът предоставя на печелившия по две места за петте избрани от него постановки с приемо-предавателен протокол.

7. В случай че победителят не заяви своето желание в посочения срок до 01.09.2016 г, театърът и "Сцена на кръстопът" не могат да гарантират наличие на свободни места за избраните от него постановки и нямат ангажимент да му ги предоставят. В този случай на победителя ще бъдат предоставени по два билета за пет постановки от програмата на фестивала по избор на театъра и според наличните свободни места.

8. Наградата се предоставя от ЕМТФ "Сцена на кръстопът".

 

 

V. МЕХАНИЗЪМ НА ТОМБОЛАТА

 

9. Всеки клиент, желаещ да участва в томболата, трябва да спази следните стъпки:

  1. 9. 1. Да закупи VIP карта за театър, продуцирана и разпространявана от DH Group, както и на билетната каса на Драматичен театър-Пловдив, на стойност 25 лв;
  2. 9.2. Да закупи през театралния сезон минимум по един билет за всяко от премиерните за сезон 2015/2016 заглавия на театъра;
  3. 9.3. След представленията, запазете вече използваните билети, отрежете и попълнете „Талон за томбола“ от дипляната на VIP картата;
  4. 9.4. Поставете поне по 1 билет за всяка постановка и попълнения Талон за томбола в немаркиран запечатан плик. Пликове можете да получите на билетна каса. Не поставяйте нищо допълнително в плика, не го надписвайте или маркирайте;
  5. 9.5. В срок до 20.06.2016 г. включително пуснете плика в урната, която ще бъде поставена след последната за сезона премиера в билетната каса на Драматичен театър-Пловдив на ул. “Княз Ал. I Батенберг“ 38;
  6. 10. При изтегляне на плик, който не отговаря на всички условия от 9.1 до 9.5 по-горе, същият ще бъде дисквалифициран от участие в томболата;
  7. 11. Клиентите, притежаващи повече от една карта (съответно и талон за томбола), могат да участват с всички налични талони за томбола при спазване на условията по-горе. По този начин те ще увеличат шанса си името им да бъде изтеглено.

 

VI. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

  1. 12. Имената на печелившите ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариус на 21 юни 2016 в седалището на Организатора – гр. Пловдив, ул. „Княз Ал. I Батенберг“ 38. Ще бъдат изтеглени един печеливш, първа и втора резерви.
  2. 13. За тегленето на наградите ще бъде съставен протокол, подписан от нотариус и представител на Драматичен театър-Пловдив. Имената на печелившите ще бъдат обявени в сайта и във фейсбук страницата на Организатора – www.dtp.bg и facebook.com/dtplovdiv.

 

VII. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

14. Печелившите ще бъдат уведомени в срок до 3 работни дни след тегленето на наградите на посочените от тях електронна поща или телефон. В случай че печелившият или нотариално упълномощено от него лице не се яви в седалището на Организатора да получи наградата в 10-дневен срок след тегленето, неговата награда ще бъде връчена на изтеглената първа резерва, на която също се предоставя 10-дневен срок за получаване на наградата, считан от писменото уведомяване за това. При неявяване и на първа резерва, наградата се предоставя при условията на тази точка на втората изтеглена резерва.

15. Печелившият получава наградата си с подписване на приемо-предавателен протокол лично срещу документ за самоличност в седалището на Организатора на ул. "Княз Александър I' 38 в гр. Пловдив.

 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

16. С попълване на "Tалон за томбола" от VIP картите за театър клиентите дават съгласието си предоставените лични данни да бъдат събирани и обработвани за целите на играта, в това число за маркетингови цели.

17. С регистрацията за участие клиентите се съгласяват изцяло с настоящите условия и правила.

18. С регистрацията за участие клиентите се съгласяват в случай че спечелят награда, да бъдат фотографирани, излъчвани, показвани и обявявани в публичното пространство, в електронни и печатни медии, без да им се дължи каквото и да е възнаграждение за това.

19. Организаторите на томболата се задължават относно събирането, обработването и използването на личните данни на участниците да спазват разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използват личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

20. Участник в томболата, спечелил наградата съгласно настоящите условия и правила, няма право на замяна на спечелената награда с паричната й равностойност.